Nadzór i kontrola przesyłania odpadów cz.II gospodarowanie odpadamiV. Prodi: Odpady trzeba potraktować jako rzeczywiste zasoby. Produkcja niebezpiecznych odpadów od 2009 r. wzrosła o 27%. Natomiast ich import z państw trzecich wzrósł o 179%. Często te odpady trafiają na wysypiska śmieci, gdzie dochodzi to tego jeszcze nielegalne usuwanie odpadów elektronicznych. Odpady niebezpieczne są również przewożone do krajów azjatyckich. Trzeba zharmonizować normy europejskie dotyczące wykorzystania odpadów. Ceny oraz normy środowiskowe są na niskim poziomie a nielegalny obrót rośnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o odpady elektroniczne. Transporty takich odpadów są sterowane przez grupy przestępczości zorganizowanej. Trzeba powołać agencję europejską, która zajmowałaby się centralnym gromadzeniem danych dotyczących eksportu odpadów.

L. McAvan: Wiele osób zaangażowanych w recykling, tak naprawdę, nie jest w stanie przetwarzać tych odpadów. Bardzo często nie wiadomo co się z nimi dzieje i dokąd one trafiają. Trzeba jasno zobligować poszczególne podmioty zaangażowane w proces recyklingu do raportowania gdzie te odpady trafiają.

C. Klass: Kontrole mogą być niewystarczające. W handlu zawsze potrzeba dwóch stron, dostawcy i odbiorcy. Odpady często są po prostu towarem. Mogą występować sprzeczności w interpretacji kontroli. Nie wystarczy tylko sprawdzanie papierów, kontrole muszą być przeprowadzone na miejscu.

K. van Brempt: Europejska gospodarka  jest skazana i potrzebuje surowców zawartych w niebezpiecznych odpady a mimo to cały czas organizowane są nielegalne eksporty, aby się ich pozbyć. Liczby dotyczące tego procederu są alarmujące. Trzeba zastanowić się czy ustawodawstwo w Europie jest wystarczająco surowe w tym zakresie.

Komisja Europejska: Zwraca się szczególną uwagę na eksport cennych towarów do krajów trzecich, jest to przeciwko polityce zarządzania surowcami, ale jest to tylko część problemu. System zarządzania odpadami w Unii często nie jest wykorzystywany w pełni swojego potencjału. Według najnowszych statystyk dotyczących zarządzania odpadami w Unii Europejskiej wysypiska zostają głównym sposobem zarządzania odpadami w przestrzeniach miejskich. W UE mniej więcej 50% odpadów komunalnych trafia na wysypiska. Unijna strategia optymalizacji i skuteczności zarządzania odpadami jest niewystarczająca. Przesyłanie odpadów niebezpiecznych w Unii Europejskiej nie jest największym problemem. System przesyłu tych odpadów jest dość dobrze skonstruowany i wykorzystywany. Najbardziej niepokojący jest nielegalny przesył odpadów niebezpiecznych. Jednym z kluczy skutecznego zarządzania odpadami UE byłoby większe rozróżnienie pomiędzy odpadami z punku widzenia przydatności ekologicznej. System recyklingu odgrywa tutaj dużą rolę.

Z. Tucińska (Przedstawicielka sieci IMPEL): Powinno się wzmocnić znaczenie i realizację zadań związanych z kontrolą podmiotów zajmujących się przesyłem i gospodarką odpadów niebezpiecznych. Trzeba dbać o większą świadomość i budowanie potencjału także w tych państwach gdzie trafiają odpady nawet te nielegalne. Są odpowiednie zapisy dające na narzędzia w tym zakresie. Potrzebna jest współpraca z partnerami z Afryki i Azji.