Nadzór i kontrola przesyłania odpadów cz.I gospodarowanie odpadamiKomisja Europejska: Sprawozdanie Komisji w tym zakresie omawia lata 2007-2009 oraz opiera się na dorocznych sprawozdaniach państw członkowskich. Zawierają one dane ilościowe dotyczące nadzoru i kontroli przesyłania  i gospodarowania odpadów. Dane te są generalnie porównywalne, ale istnieją również luki i niespójności. Wystąpiły pewne problemy z uznaniem sprawozdań niektórych państw członkowskich. Istnieją nieścisłości w danych przez nie przekazywanych. Wynika z nich, że w niektórych z państw, eksport odpadów jest większy, niż import. Sprawozdanie obejmuje swoim zakresem przepływ niebezpiecznych odpadów na terenie UE. Zauważa się wzrost produkcji odpadów niebezpiecznych. W Latach 2000-08 wzrosła ona o 48%. Pokazuje to, że trzeba zintensyfikować wysiłki w zakresie zapobiegania zwiększania się ilość odpadów. Sprawozdanie wykazuje, że Unia Europejska osiągnęła samowystarczalność w dziedzinie przetwarzania odpadów niebezpiecznych. W 2009 r. prawie 100% odpadów zostało przerobionych w krajach europejskich. Unia stała się importerem netto odpadów niebezpiecznych. Ponadto od 2001r. import tego rodzaju odpadów jest od 5 do 10 razy wyższy, niż eksport. Pod znakiem zapytania stoi nielegalny przepływ odpadów. Unijne prawo zakazuje eksportu odpadów niebezpiecznych do krajów rozwijających się oraz do krajów z poza UE. Jednakże nielegalny przemyt odpadów jest procederem zakrojonym na dużą skalę w UE. W przyszłym roku Komisja powinna być w stanie zaproponować nowy akt prawny dotyczący tej kwestii. Będzie on dotyczył w szczególności odpadów elektronicznych.

J. McGlade (Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska): Ruch transgraniczny odpadów niebezpiecznych się zwiększa na granicach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jeżeli odnieść się do lat 1999-2011 eksport takich elementów jak stal, żelazo, miedź, aluminium podwoiły się, natomiast w przypadku innych towarów, takich jak plastik zwiększył się pięciokrotnie. Trzeba zastanowić się gdzie rośnie liczba odpadów i gdzie są one przenoszone. Czasami te odpady są wykorzystywane do produkcji, ale istnieje ryzyko związane z transportem i negatywnym wpływem na środowisko. Trzeba zadać pytanie, czy odbiorca może się w sposób bezpośredni zająć odpadami. Należy harmonizować przepisy tak, aby ukierunkować zarządzanie odpadami. Coraz rzadziej są one składowane a coraz częściej przetwarzane. Często państwa nie są przygotowane do przetwarzania odpadów, co powoduje, że muszą być one przewożone. Odpady powinny być przetwarzane w celu uzyskiwania z nich energii. Zapotrzebowanie na import jest związane ze wzrostem cen surowców. Wartość odpadów niebędących niebezpiecznymi znacząco wzrosła. Nielegalne odpady stanowią duże zagrożenie. Trzeba harmonizować działania inspektorów i zwalczać nielegalne odpady. Ważne jest, aby państwa członkowskie publikowały dane dotyczące odpadów, które posiadają. Potrzeba bardzo zaawansowanych technologii do przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Z. Tucińska (Przedstawicielka sieci IMPEL): Firma IMPEL jest siecią współpracy opartą na zasadzie dobrowolności istniejącą od 1992 r. Zadaniem IMPEL jest obecność w terenie i upewnianie się, że transport odpadów odbywa się w sposób poprawny. Firma IMPEL przeprowadziła serię badań i projektów dotyczących przesyłania transgranicznego odpadów. W 2012r. zostało przeprowadzonych 8000 inspekcji. Dotyczyły one zarówno przesyłu wewnątrz Unii, jak i poza jej granice. Wskaźnik naruszeń prawa w tym zakresie wynosi ok. 20%. Naruszenia te można podzielić na 2 kategorie. Pierwsze to naruszenia wewnętrzne, polegające np. na nie posiadaniu, bądź posiadaniu niekompletnej dokumentacji transportowej. Natomiast największym problemem jest przesył poza granice krajów OECD niewłaściwych odpadów, jak odpady elektroniczne i pojazdy złomowane. Czasami są one opisywane jako produkty do ponownego użytkowania. Firma IMPEL jest przekonana, że dzięki współpracy zachęci się partnerów do prowadzenia kontroli. Zacieśniona współpraca jest priorytetem. Występuje tu konieczność koordynowania działań z policją, sądami i np. strażą portową. Wtedy będzie występował największy współczynnik sukcesu.